Skip til hoved indholdet
    Hjem Om vandforsyningsplanen Målsætninger

Målsætninger

Høje-Taastrup Kommune har 5 overordnede målsætninger som skal sikre en god vandforsyning.

Målsætninger

Målsætning 1 Godt drikkevand til alle borgere

Høje-Taastrup Kommune vil arbejde for at sikre alle borgere godt og sundt drikkevand. Vandforsyningerne skal til enhver tid kunne levere drikkevand af en god kvalitet. For at opnå dette skal nedenstående retningslinjer følges.

Vandforsyningsområder

1.1. Vandforsyningsstrukturen for de almene vandværker er inddelt i det nuværende og det fremtidige vandforsyningsområde.

Ved det nuværende forsyningsområde for et alment vandværk forstås det område, som anlægget naturligt kan forsyne med sin nuværende kapacitet og med sin beliggenhed også i forhold til andre almene vandværker. I vandforsyningsplanen svarer det nuværende forsyningsområde til de ejendomme, som vandforsyningsanlægget forsyner i dag, hvilket svarer til udbredelsen af deres ledningsnet.

1.2. Det fremtidige forsyningsområde er det område, som vandværket forventes at skulle forsyne i fremtiden, når der er behov for at udbygge ledningsnettet. Der udlægges flere nye områder til almen vandforsyning. Områderne er inddraget for at give en bedre forsyningsstruktur med større forsyningssikkerhed og en bedre kontrol af vandkvaliteten.

1.3. Alle ejendomme med egen boring (enkeltindvindingsanlæg) og mindre vandforsyninger (ikke-almene vandværker, som forsyner 2-9 ejendomme) skal på sigt kunne tilsluttes et vandværk. Forsyningsstrukturen fremgår af vandforsyningsplanen. (Se kort).

Drift og vedligeholdelse

1.4. Vandværkerne har pligt til løbende at renovere vandbehandlingsanlæg og ledningsnet i takt med, at det viser sig nødvendigt. Arbejdet skal udføres med fokus på energioptimering ved nyanskaffelser og renovering af eksisterende vandforsyningsanlæg, boringer og ledningsnet. Vandværkerne skal tilpasses et ændret klima med mere og kraftigere regn, ændret grundvandsstand og ændret vandstand i søer og vandløb.

1.5. Ved renovering og udbygning af ledningsnettet skal sikres korrekt dimensionering af ledningsnet herunder tilbagestrømningssikring, så vandets kvalitet ikke forringes. 

1.6. Vandværkerne skal udarbejde takstblade i overensstemmelse med deres godkendte regulativ. Taksterne skal indsendes til godkendelse i kommunen en gang årligt.

1.7. Kommunen vil i samarbejde med vandværkerne sikre, at også de mindre vandværker kan imødekomme fremtidens krav til sikker og ren vandforsyning. Kommunen vil i samarbejde med de mindre vandværker arbejde for sammenlægning af vandværker eller oprettelse af samarbejde mellem nabovandværker omkring de administrative og driftsmæssige arbejdsopgaver.

Vandbehandling

1.8. Vandværkerne skal så vidt muligt baseres på at levere vand efter en simpel vandbehandling. Hvis det bliver nødvendigt at fjerne forureningskomponenter fra grundvandet med avanceret vandbehandling, skal der laves en teknisk økonomisk redegørelse. På baggrund af redegørelsen vil kommunen vurdere, om der skal gives tilladelse til avanceret vandbehandling.

1.9. Ved ønsker om blødgøring af vandet eller andre ændringer af vandets kemiske egenskaber, vil kommunen tilsvarende vurdere, om der skal gives tilladelse til avanceret vandbehandling.

Målsætning 2 Beskyttelse af grundvandsressourcen samt natur- og vådområder

Høje-Taastrup kommune vil sikre, at grundvandsressourcen beskyttes bedst muligt, og at der ikke som følge af indvindingen sker en miljømæssig påvirkning af natur- og vådområder. For at opnå dette skal nedenstående retningslinjer følges.

2.1. Kommunen overvåger grundvandsressourcen ved at måle afstanden til det primære grundvandsspejl, så variationer i niveauet kan følges fremover i indvindingsoplandet til vandforsyningerne. Der udarbejdes potentialekort for hele kommunen så vidt muligt hvert 2. år.

2.2. Vandværkerne skal sikre, at deres levering af vand ikke giver anledning til vandspild. For at sikre dette skal de årligt registrere vandspild og løbende renovere deres ledningsnet. Plan for renovering og ledningsrenovering m.m. skal fremgå af vandværkernes regnskab og takster jf. gældende lovgivning. For at give en bedre service til forbrugerne skal de almene vandværker så vidt muligt overgå til elektroniske vandmålere i takt med at de eksisterende mekaniske vandmålere skal udskiftes.

2.3. Kommunen skal sikre, at vandforsyningerne fremover kan levere vand til borgere og virksomheder ud fra befolkningsprognosen og kommunens boligbyggeprogram for nye boligområder.

2.4. Som udgangspunkt gives kun tilladelse til anvendelse af grundvand til drikkevand (enkeltindvindingsanlæg) eller markvanding uden for vandværkernes forsyningsområde. 

2.5. Kommunen kan i områder med højtstående grundvand (terrænnært grundvand) give tilladelse til at etablere anlæg, der kan minimere generne for de påvirkede ejendomme og udnytte den overskydende vandmængde bedst muligt til fx grundvands-køleanlæg m.m.

Målsætning 3 Grundvandet skal beskyttes mod forurening

Høje-Taastrup Kommune vil arbejde målrettet på at sikre, at grundvandet beskyttes bedst muligt mod forurening fra miljøfremmede stoffer og grundvandstruende aktiviteter. For at opnå dette skal nedenstående retningslinjer følges.

3.1. I overensstemmelse med indsatsplanerne skal der være fokus på at reducere brugen af pesticider i kommunen. I samarbejde med vandforsyningerne skal der sættes fokus på at begrænse forbruget af pesticider hos private boligejere, grundejerforeninger og kolonihaver. Dette gøres ved at lave en pesticidkampagne, hvor det udarbejdede materiale lægges på hjemmesiden både hos kommunen og vandforsyningerne.

3.2. Høje-Taastrup Kommune bruger ikke pesticider på de kommunale arealer. Det gælder også i forbindelse med bekæmpelse af bjørneklo. Desuden forpagtes kommunens landbrugsarealer kun til økologisk landbrugsdrift. Det er derfor ikke tilladt at benytte pesticider eller andre sprøjtemidler på jordene. Det skal undersøges, om der kan stilles krav om pesticidfri dyrkning af arealer i kolonihaver ved indgåelse af kontrakter med kommunen.

3.3. Kommunen vil også sikre, at der ikke fremadrettet gives tilladelser til grundvandstruende aktiviteter inden for BNBO. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke gives tilladelse til jordvarmeanlæg, solfangeranlæg eller andre anlæg, hvor der er risiko for forurening af grundvandet.

3.4. Kommunen vil i behandling af byggesager og miljøsager i hvert tilfælde vurdere, om der kan stilles særlige vilkår for at sikre, at der ikke sker en forurening inden for vandværkernes indvindingsoplande, eller om der skal gives afslag.

3.5. Ved etablering af nye boligområder skal det sikres, at vandværkernes beskyttelseszoner opretholdes samt at øvrige forhold omkring spildevand og nedsivning af regnvand ikke kan give anledning til at grundvandet på sigt forurenes.

3.6. Der skal sættes fokus på opretholdelsen af beskyttelseszonerne omkring boringerne. Kommunen vil orientere de statslige myndigheder omkring overskridelser af gødnings- og dyrkningsforbuddet inden for 25 m omkring indvindingsboringerne.

3.7. Kommunen vil som udgangspunkt ikke give tilladelse til at bibeholde private boringer, når der er etableret vandforsyning til et alment vandværk. Det betyder, at ejendommens boring skal sløjfes forskriftsmæssigt.

3.8. Ejendomme som vandforsynes fra en privat boring på anden ejendom, kan som udgangspunkt ikke bibeholde egen boring. Boringen skal derfor sløjfes forskriftsmæssigt.

3.9. Kommunen vil i samarbejde med Vandrådet iværksætte en kampagne, der sætter fokus på sløjfning af ubenyttede boringer både hos vandforsyningerne og de private boringsejere. Der skal laves en oplysningskampagne og etableres samarbejde med fx brøndboringsfirmaer omkring sløjfningen med henblik på at opnå en teknisk og økonomisk god løsning.

Målsætning 4 Forsyningssikkerheden skal være i fokus

Høje-Taastrup Kommune vil arbejde for at alle borgere til enhver tid er sikret forsyning med rent drikkevand. For at opnå dette skal nedenstående retningslinjer følges.

4.1. Vandværkerne skal arbejde for at etablere forbindelsesledninger til mindst et andet vandværk for at sikre forsyningssikkerheden i tilfælde af svigt på udstyr, terror, forurening eller andet, der hindrer den normale produktion af vand. Vandværkerne skal således afsætte midler til udbygning af deres ledningsnet.

4.2. Vandværkerne skal sikre boringer og vandbehandlingsanlæg på vandværket mod indbrud og hærværk fx ved at etablere alarmer. Alle vandværker skal desuden udarbejde en beredskabsplan, som løbende skal opdateres.

4.3. Vandværkerne skal udarbejde digitale ledningsplaner, som sikrer, at der er kendskab til ledningernes placering og eventuelt sektionering af ledningsnettet. Ledningsregistreringerne skal kunne levere data til LER efter gældende regler.

Målsætning 5 Styrke samarbejdet mellem vandforsyningerne og kommunen

Høje-Taastrup Kommune vil arbejde for at styrke samarbejdet mellem de almene vandværker og kommunen, så der er en gensidig forståelse for de udfordringer, der er i forbindelse med administration, drift og vedligeholdelse af vandforsyningsområdet. For at opnå dette skal nedenstående retningslinjer følges.

5.1. Kommunen vil i samarbejde med Vandrådet holde minimum et årligt møde for at drøfte aktuelle problemstillinger og lovmæssige forhold.

5.2. Kommunen vil i forbindelse med udarbejdelsen af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse fortsat holde møder i koordinationsforum med deltagelse af vandforsyningerne, regionerne, jordbruget, industrien, nabokommunerne og eventuelle andre relevante parter.

5.3. Kommunen vil aktivt deltage i øvrige faglige samarbejder med andre kommuner, stat, regioner, forsyningsselskaber m.fl., hvor der sker en gensidig information om relevante problemstillinger som fx forureningstrusler.

5.4. Kommunen vil samarbejde med vandforsyningerne om kampagner fx pesticidfri haver, sløjfning af ubenyttede boringer og anden beskyttelse af grundvandsressourcen.

Rådhusstræde 1

2630 Taastrup

By- og Miljøcenter, afd. Natur og Miljø

Telefon: 43 59 12 17

e-mail: bmc@htk.dk 

Tilgængelighed