Skip til hoved indholdet
    Hjem Om vandforsyningsplanen Formål

Formål

Vandforsyningsplanen angiver hvilke vandværker forsyningen skal bygge på og deres forsyningsområder.

Formålet med vandforsyningsplanen er at udarbejde et administrationsgrundlag for vandforsyningen i Høje-Taastrup Kommune med udgangspunkt i vandværkernes nuværende forsyning og de fremtidige behov for rent drikkevand. Vandforsyningsplanen skal også give borgerne et indblik i vandforsyningsstrukturen i Høje-Taastrup Kommune, så alle ved, hvor deres drikkevand kommer fra.

Det er Høje-Taastrup Kommune, der udarbejder vandforsyningsplanen for at planlægge hvorledes vandforsyningen skal tilrettelægges, herunder hvilke vandværker forsyningen skal bygge på og hvilke forsyningsområder de enkelte vandværker skal have. Planen er udarbejdet efter forhandling med vandværkerne i kommunen og skal sikre et fælles grundlag for den fremtidige vandforsyning. Dette skal medføre en hensigtsmæssig planlægning af vandforsyningsstrukturen, så borgere og virksomheder kan få rent drikkevand, der overholder de gældende lovpligtige kvalitetskrav.

I Høje-Taastrup Kommune er indvindingen baseret på en decentral vandforsyning med både større og mindre almene vandværker. Det er målet, at indvindingen af grundvand skal sikre beskyttelse af grundvandsressourcen, så der ikke sker en miljømæssig påvirkning af natur- og vådområder. Desuden skal indvindingen ske, så der ikke sker en uhensigtsmæssig påvirkning af grundvandskvaliteten.

Vandforsyningsplanen skal sikre, at vandværkerne til enhver tid skal kunne levere rent drikkevand til det forventede behov i de forskellige områder af kommunen. Forsyningsstrukturen skal således udvikles i takt med den øvrige udvikling i kommunen, så vandværkerne og forsyningsnettet også i fremtiden kan løfte opgaven og garantere en høj forsyningssikkerhed til borgere og erhvervsmæssige formål. Kommunen vil arbejde for, at vandværkerne fremover alle etablerer nødforbindelsesledninger til mindst et andet vandværk for at sikre forsyningssikkerheden.

De enkelte vandværkers nuværende og fremtidige forsyningsområde er angivet i vandforsyningsplanen. Herved fastlægges, hvor der er behov for at etablere nye ledningsstrækninger. Dette gælder også til de områder af kommunen i det åbne land, hvor en del ejendomme har egen boring eller brønd. Det er målet, at de også på sigt kan blive tilsluttet et vandværk på økonomisk rimelige vilkår.

Høje-Taastrup Kommune vil fortsat arbejde for at styrke samarbejdet mellem vandværkerne og kommunen, så det bliver en fælles opgave at løfte de fremtidige opgaver på vandforsyningsområdet.

Det er vandværkerne, som har ansvaret for den daglige drift og vedligeholdelse af boringer, vandbehandlingsanlæg og ledningsnet. Det enkelte vandværk har pligt til at udvikle deres vandforsyningsanlæg for at kunne følge med i den udvikling og de krav, der er beskrevet i vandforsyningsplanen.

Når et vandværk planlægger ændringer eller udbedringer af egne anlæg, skal der søges om tilladelse hos kommunen. Dette gælder også for de ændringer eller udvidelser, der er beskrevet i vandforsyningsplanen, da kommunen skal sikre, at vandværkets planer er i overensstemmelse med udviklingen af den samlede forsyningsstruktur.

Revision af vandforsyningsplanen sker hvert 4. år. Der kan desuden udarbejdes tillæg til den vedtagne vandforsyningsplan.

Rådhusstræde 1

2630 Taastrup

By- og Miljøcenter, afd. Natur og Miljø

Telefon: 43 59 12 17

e-mail: bmc@htk.dk 

Tilgængelighed