Skip til hoved indholdet
    Hjem Om vandforsyningsplanen Det gør vi allerede

Det gør vi allerede

Lovpligtige aktiviteter

Tiltag til at understøtte målsætningerne

Vandkvalitet

Gældende lovgivning stiller en lang række krav til de enkelte vandforsyninger, for at sikre, at de leverer godt drikkevand til alle borgerne og virksomheder. Alle vandforsyninger skal overholde gældende kvalitetskrav til drikkevand og dermed sikre den bedst mulige beskyttelse af borgernes sundhed. Alle almene vandværker og mindre vandforsyninger med kommerciel aktivitet skal således have et kontrolprogram, der angiver kontrolparametre og hyppigheder samt prøvetagningssteder. Der skal både udtages prøver af vandet på vandværker, på ledningsnettet og i boringerne. Vandforsyningerne skal udtage prøver fordelt over året, som angivet i deres kontrolprogram.

Kommunen skal sikre, at vandforsyningen løbende følger op på analyseresultaterne ved overskridelser. Kommunen er også forpligtet til regelmæssigt at føre tilsyn med indretningen og driften af vandforsyningsanlæggene. Det betyder, at kommunen er i dialog med driftspersonalet og bestyrelsen for det pågældende vandværk og sammen med vandforsyningen gennemgår såvel boringer som behandlingsanlæg på vandværket ved tilsynet.

Hvis kommunen har grund til at antage, at der er stoffer eller mikroorganismer i vandet, som kan udgøre en potentiel fare for sundheden, skal kommunen træffe afgørelse om supplerende undersøgelser. Borgere med egen boring bør undersøge vandet ved en forenklet kontrol mindst hvert 5. år, men ejer har selv ansvar for at sikre, at deres drikkevand er rent.

Indvindingstilladelser

Kommunen udarbejder indvindingstilladelser til vandforsyningerne efter lov om vandforsyning m.v. Tilladelserne sikrer, at indvindingen sker miljømæssigt forsvarligt. Der skal således fra hver kildeplads kunne indvindes grundvand, som efter simpel vandbehandling på vandværket, kan levere drikkevand af en tilfredsstillende vandkvalitet.

Takstblade

Vandværkerne skal udarbejde takstblade i overensstemmelse med deres godkendte regulativ. Det anbefales, at vandværkerne benytter sig af Danske Vandværkers hjælpeværktøj til udarbejdelse af regnskab, budget og takstblad, samt at principperne i Statens Takstvejledning som minimum følges.

Vandforsyningerne er forpligtet til en gang om året at indsende takstblad til godkendelse hos kommunen. For bedømmelse af taksternes størrelse skal der så vidt muligt fremsendes et godkendt regnskab, et flerårigt budget, en investeringsplan, redegørelse for metode for beregning af de forskellige bidrag samt begrundelse for eventuelle ændringer af bidrag. Ved godkendelse af takstbladene skal kommunen sikre, at der er overensstemmelse mellem vandværkernes takster og investeringsbehov i forhold til nyanlæg og renoveringer.

Vandbehandling

Vandforsyningen skal så vidt muligt baseres på at levere vand efter en simpel vandbehandling på vandværket. Hvis det bliver nødvendigt at fjerne forureningskomponenter fra grundvandet med avanceret vandbehandling, skal der laves en teknisk økonomisk redegørelse. På baggrund af dette vil kommunen vurdere, om der skal gives tilladelse til avanceret vandbehandling.

Vurdering af virkning på miljøet (VVM)

Indvindingen af vand skal være bæredygtig og må ikke medføre en væsentlig påvirkning af miljøet eller have en negativ påvirkning på beskyttede naturtyper, Natura 2000-områder og bilag IV-arter. I alle indvindingstilladelser foretager kommunen en vurdering af indvindingens virkning på miljøet. Vurderingen foretages efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Vurderingen vil være baseret på den eksisterende viden om grundvandsforholdene i området, målinger af afstanden til det primære grundvandsspejl (pejlinger) og kommunens grundvandsmodel. Afstanden til det primære grundvandsspejl følges i indvindingsoplandene i forbindelse med kommunens og vandforsyningernes regelmæssige pejlinger, som danner udgangspunkt for kommunens kort over grundvandsforholdene (potentialekort).

Der foretages også en vurdering af virkningen på miljøet, når der ansøges om tilladelser til markvanding og etablering af varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg. Det er et lovkrav, at grundvandskvaliteten i magasinet bevares, så der ikke er fare for forurening af grundvandsressourcen.

Oppumpede vandmængder

Kommunen stiller krav om indberetning af oppumpede vandmængder. Det er et lovkrav, at anlæg som indvinder vand, skal registrere og indberette de oppumpede vandmængder til kommunen. På den måde bliver den samlede udnyttelse af grundvandressourcen registreret. Kravet om indberetning gælder både almene og ikke-almene vandværker samt andre typer anlæg, som indvinder vand til markvanding, produktion, grundvandssænkning, varmeindvindingsanlæg, afværgeanlæg og grundvandskøleanlæg m.m. jf. deres indvindingstilladelse.

Indsatsplaner

Kommunen skal udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse på baggrund af areal-anvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne for hvert af de indsatsområder, der er fastlagt i den statslige grundvandskortlægning. I Høje-Taastrup Kommune skal der udarbejdes indsatsplaner for tre delområder; Ishøj-Solhøj, Taastrup Nord og Nybølle. Kommunen udarbejder indsatsplanerne i tæt samarbejde med vandforsyningerne, de statslige myndigheder, jordbruget, industrien og eventuelle andre relevante parter i kommunen. Der afholdes møder i koordinationsforum med repræsentanter for de forskellige parter.

Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg eller nye lokalplaner beskrive, hvorledes grundvandsbeskyttelsen er varetaget i planlægningen for arealanvendelsen. Denne beskrivelse fremgår af en grundvandsredegørelse, der bliver udarbejdet i tæt samarbejde mellem medarbejderne i Teknik- og Miljøcenter og de øvrige afdelinger i kommunen.

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Der er beregnet BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) omkring alle boringer tilknyttet de almene vandforsyninger. Disse skal fremover danne grundlag for at sikre grundvandsressourcen.  Der må som udgangspunkt ikke anvendes sprøjtemidler eller etableres grundvandstruende aktiviteter inden for områderne.

Kommunerne er pålagt at gennemgå aktiviteter inden for BNBO for at sikre drikkevandet ved opkøb af jord eller brug af lokale sprøjteforbud inden 2023. Desuden indføres forbud mod salg af stort set alle koncentrerede pesticider til private, hvilket træder i kraft 1. juli 2020.

Pesticider

Endvidere er det et krav, at brug af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål ikke må ske inden for en radius af 25 m fra vandværkets indvindingsboringer. Det er en statslig myndighed, der sikrer dette.

Kommunen vil løbende ud fra Miljøstyrelsens udmeldinger om nye forureningskilder/stoffer vurdere, om der er behov for at tilføje ekstra analyseparametre til vandforsyningernes kontrolprogram. Kommunen vil sikre, at vandværkerne følger den til enhver tid gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Beredskabsplan

Kommunen skal udarbejde en samlet plan for beredskabet. Planerne skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunale valgperiode. I kommunens samlede beredskabsplan skal indgå en særlig plan for beredskabet i vandforsyningen ligesom der står, at den enkelte vandforsyning bør udarbejde en plan for eget beredskab.

I de nye indvindingstilladelser til de almene vandværker er der stillet vilkår om, at vandværket skal have en beredskabsplan. Vandværkerne skal være indrettet, så der til enhver tid er en plan for anlæggets drift i undtagelsessituationer.

Ledningsejerregistret (LER)

Det er et lovkrav, at vandværkerne fremover skal have en digital ledningsregistrering, som kan opkobles til LedningsEjerRegistret (LER).

Vandråd

Vandrådet blev etableret i 2006 i Høje-Taastrup Kommune. Vandrådets formål er at virke som et kontrolorgan for vandværkssamarbejde mellem alle almene vandværker, herunder at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver som indsatsplaner, vandforsyningsplaner, regulativer, beredskabsplaner og andre fælles administrative opgaver. Kommunen har i mange år deltaget aktivt med faglige indlæg i et par årlige møder i Vandrådet.

Kommunen deltager desuden i grundvands- og vandforsyningsnetværket i Region Sjælland. Netværket bidrager til et fælles fagligt og kollegialt netværk på tværs af kommunegrænser. Der afholdes fire årlige møder med aktuelle emner for kommunerne indenfor vandforsyning og grundvand.

Koordinationsforum

Kommunen skal til at bistå sig udarbejdelsen af indsatsplaner oprette et koordinationsforum bestående af repræsentanter for vandforsyningerne, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og eventuelle andre relevante parter i kommunen. Desuden har kommunen også aktivt deltaget i andre kommuners koordinationsforum, når der skal udarbejdes fælles indsatsplaner fx i Egedal, Albertslund, Roskilde og Ishøj Kommune.

Nybøllesamarbejdet

Høje-Taastrup Kommune deltager i et samarbejde om grundvandsbeskyttelse i Nybølle grundvandsområde. Formålet er at sikre en koordineret planlægning af de grundvandsbeskyttende tiltag, herunder overvågning af grundvandskvaliteten. I den forbindelse er der over en periode, udtaget prøver af drikkevandet fra flere andre vandforsyninger i området.

Prøverne er blevet analyseret for over 200 forskellige pesticider, som ikke alle er en del af den obligatoriske kontrol af drikkevandet i Danmark. Der er konstateret flere forskellige pesticider i koncentrationer, der overstiger de fastsatte kvalitetskrav. Kvalitetskravene til de fleste pesticider er 0,1 µg/l, og der må højst være en sum af alle pesticider på 0,50 µg/l. Kommunen er i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og Miljøstyrelsen for at få en sundhedsmæssig vurdering af drikkevandet med de fundne pesticider og efterfølgende opfølgning.

Møder med kommunen

Det fremgår af vandforsyningsloven, at kommunen årligt skal drøfte forsyningsforholdene med almene vandforsyninger i kommunen, hvilket i mange år er sket ved afholdelse af møder med Vandrådet eller fællesmøde omkring aktuelle emner.

Kommunen holder møder med vandforsyningerne efter behov. Der er senest holdt møder om kontrolprogrammer og vandforsyningsplan.

Rådhusstræde 1

2630 Taastrup

By- og Miljøcenter, afd. Natur og Miljø

Telefon: 43 59 12 17

e-mail: bmc@htk.dk 

Tilgængelighed